หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
บทความ >งานวิจัยโดย อ. เพิ่มบุญ  สาลีนาค
งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
ที่รับเข้าเรียนโดยวิธีโควตาและวิธีการสอบคัดเลือก วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ปีการศึกษา 2551

เรื่องที่วิจัย         : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่รับเข้าเรียนโดยวิธีโควตาและวิธีการสอบคัดเลือก วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ปีการศึกษา 2551
ผู้วิจัย               : นางสาวเพิ่มบุญ  สาลีนาค
สถานที่ทำงาน     : วิทยาลัยช่างศิลป
ปีที่วิจัย             : 2552

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตากับนักเรียนที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตากับนักเรียนที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยช่างศิลป ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551  จำนวน 102 คน แบ่งออกเป็นนักเรียนที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตา จำนวน  26   คน และ นักเรียนที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบคัดเลือก จำนวน  76   คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์  4   ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จำนวน 75 ข้อ   และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4  โดยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง                 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4โดยทดสอบค่าที แบบ Independent Sample ส่วนการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4  หาค่าเฉลี่ย ()  และ                 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  และวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 4 ของนักเรียนที่เข้าเรียนโดยวิธีแตกต่างกัน ด้วยค่าที แบบ Independent Sample
ผลการวิจัย
1. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2                       ที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและโดยวิธีสอบคัดเลือก  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยนักเรียนเข้าเรียนด้วยวิธีโควตามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนสอบคัดเลือก
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่เข้าเรียนโดยวิธีแตกต่างกัน มีความ               พึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการจัดเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ไม่แตกต่างกันด้วยความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95

 


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :