หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ภาพผลงานนักเรียน นักศึกษาจาก นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป 2551
จัดแสดง ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 11-21 กันยายน 2551

ประเภทจิตรกรรม
ระดับ ปวช.
001 1st paint 002 2nd paint 003 3rd paint 004special paint 005special paint  
รางวัลที่ 1
นายจักรกฤษณ์ บางศรี
รางวัลที่ 1
นายนวพล หวลชัยภูมิ

รางวัลที่ 3
นายทศพร กลันพล

รางวัลชมเชย
นายวรายุทธ หล่อนกลาง
รางวัลชมเชย
นายชัยบูรณ์ บรรลือ
 

ระดับ ศ.ปวส.
006 1st h paint 007 2nd h paint 008 3nd h paint 009 special h paint 010 spcial  h paint  
รางวัลที่ 1
น.ส.สุดามาศ ทองนอก

รางวัลที่ 1
นายพนม เมฆวัน

รางวัลที่ 3
นายก้องกฤษณ์ สรรพจักร
รางวัลชมเชย
นายเอกชัย คำดำ
รางวัลชมเชย
นายพนม เมฆวัน
 

ประเภทประติมากรรม
ระดับ ปวช.
011 1st sculp 012 2nd sculp 013 3rd sculp 014 special sculp 015 special sculp 016 special sculp 017 special sculp
รางวัลที่ 1
นายคมสัน เพ็ชรสิทธิ์

รางวัลที่ 2
น.ส.จิราภรณ์ ไพคำนาม

รางวัลที่ 3
นายพัฒนชัย วรรณพัฒน์

รางวัลชมเชย
นายเอก รอดเมฆ

รางวัลชมเชย นายทศพร กลันพล

 

รางวัลชมเชย
นายคมสัน เพ็ชรสิทธิ์


รางวัลชมเชย
น.ส.พัชรพรรณ เป็นรัมย์

ประเภทภาพพิมพ์
ระดับ ปวช.
018 1st print 019 2sd print 020 3rd print 021 special print 022 special print
รางวัลที่ 1
น.ส.ฐิติรัตน์ เผ่าประพันธ์
รางวัลที่ 2
น.ส.ปาจรีย์ สีล้ง

รางวัลที่ 3
นายจักรกฤษณ์ บางศรี

รางวัลชมเชย
น.ส.วรรณวิตา ชาติทองคำ
รางวัลชมเชย
นายกฤษณะ แก้วเต็ม
ระดับ ศ.ปวส.
023 1st h print 024 2sd h print 025 3rd h print 026 h special print 027 h special print
รางวัลที่ 1
นายดำรงค์ ชายชาญณรงค์
รางวัลที่ 2
นายสุพจน์ บุญเต็ม

รางวัลที่ 3
นายพีระ บุญเมือง

รางวัลชมเชย
นายพิพัฒน์ สีระโคตร์
รางวัลชมเชย
นายกัลย์ โพธิ์ทอง

ประเภทศิลปไทย
ระดับ ปวช.
028 1st tharts 029 2nd tharts 030 3rd tharts 031 special tharts 032 special tharts
รางวัลที่ 1
น.ส.ฐาปนี อาวามี
รางวัลที่ 2
นายจักรกฤษณ์ บางศรี

รางวัลที่ 3
น.ส.จุฑาทิพย์ พิมพ์ปรุ

รางวัลชมเชย
นายจักรกฤษณ์ บางศรี
รางวัลชมเชย
นายธนากร รัตนพันธุ์

 

 

     

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างรัก
ระดับ ปวช.
033 1st lacq 034 2nd lacq 035 3rd lacq 036 special lacq 037 special lacq
รางวัลที่ 1
นายจักรกฤษณ์ บางศรี
รางวัลที่ 2
นายธนากร รัตนพันธุ์

รางวัลที่ 3
น.ส.รุจินันท์ จันทร์ศรีเมือง

รางวัลชมเชย
นายสัมฤทธิ์ บุญฤทธิไกร
รางวัลชมเชย
นายชำนาญพงษ์ สาวเสม


ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างเขียน
ระดับ ศ.ปวส.
038 1st h thpaint  
รางวัลที่ 1
นายชณัท ถึงศรีปั้น

 

   
ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างปั้น
ระดับ ศ.ปวส.
039 2nd h thsculp  
รางวัลที่ 2
นายขวัญ คงเหล็ก

 

   

ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา
ระดับ ปวช.
040 1st cerm 041 2nd cerm 042 3rd cerm 043 3rd cerm 044 special cerm 045 special cerm
รางวัลที่ 1
นายวรเทพ แสงสี
รางวัลที่ 2
น.ส.อรวรรณ บุญรอด

รางวัลที่ 3
นายวรเทพ แสงสี

รางวัลที่ 3
น.ส.ดาลัด หงสชาติ
รางวัลชมเชย
น.ส.ขนิษฐา สายเบาะ
รางวัลชมเชย
น.ส.พัชรพรรณ เป็นรัมย์


ประเภทออกแบบตกแต่ง
ระดับ ปวช.
046 1st dec 047 2nd dec 048 3rd dec 049 special dec 050 special dec  
รางวัลที่ 1
นายจักรกฤษณ์ บางศรี
รางวัลที่ 2
นายนาวี วงศ์พิน

รางวัลที่ 3
น.ส.จุฑาทิพย์ พิมพ์ปรุ

รางวัลชมเชย
น.ส.ฐิติรัตน์ เผ่าประพันธ์

รางวัลชมเชย
นายสันติ จาวสุวรรณวงษ์


ระดับ ศ.ปวส.
051 1st h dec 052 2nd h dec 053 3rd h dec 054 h special dec 055 h special dec 056 h special dec
รางวัลที่ 1
นายอลงกรณ์ จันทร์ทรัพย์

รางวัลที่ 2
นายเทวราช พึ่งสันเทียะ

รางวัลที่ 3
น.ส.เสมอดาว สุวรรณ์
รางวัลชมเชย
น.ส.สุนีรัตน์ เอื้อสุขไพศาลกุล
รางวัลชมเชย
น.ส.รัศมีแข กล่ำรัศมี
รางวัลชมเชย
นายพีระวัฒน์ กิตตินรเศษฐ์

ประเภทวาดเส้น
ระดับ ปวช.
057 1st draw 058 2nd draw 059 3rd draw 060 special draw 061 special draw
รางวัลที่ 1
นายกฤษณะ คชศิลา
รางวัลที่ 2
นายนวพล หวลชัยภูมิ

รางวัลที่ 3
นายวาฬ จิรชัยสกุล

รางวัลชมเชย
น.ส.เกศิณี พงษ์มา
รางวัลชมเชย
นายพาณิชย์ ตินตะโมระ

ระดับ ศ.ปวส.
062 1st h draw 063 2nd h draw 064 3rd h draw    
รางวัลที่ 1
นายพนม เมฆวัน

รางวัลที่ 2
นายเอกชัย คำดำ

รางวัลที่ 3
นายพนม เมฆวัน


 

 

ประเภทองค์ประกอบศิลป์
ระดับ ปวช.
065 1st comp 066 2nd comp 067 3rd comp 068 3rd comp 069 special comp  
รางวัลที่ 1
นายนวพล หวลชัยภูมิ
รางวัลที่ 2
นายธนันท์ กลิ่นตปนียกุล

รางวัลที่ 3
น.ส.ยลดาวัลย์ การัณย์รังสิวงศ์

รางวัลที่ 3
น.ส.ปัญฑาณัฐ แจ้งเสม
รางวัลชมเชย
นายธนากร รัตนพันธุ์
 

ระดับ ศ.ปวส.

070 h spcial comp

 

 

 

 

 
รางวัลชมเชย
นายพนม เมฆวัน

 

       
ประเภทสถาปัตยกรรมไทย
ระดับ ปวช.
071 1st tharch 072 2nd tharch 073 3rd tharch 074 special tharch 075 special tharch  

รางวัลที่ 1
น.ส.พัชรพรรณ เป็นรัมย์
น.ส.สุภัทรา อินทรสูตร์
นายจาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง
น.ส.นภาพร ลือฤทธิ์
น.ส.ชนิกานต์ อดุลพันธ์
น.ส.อรวรรณ บุญรอด

รางวัลที่ 2
นายคมสัน เพ็ชรสิทธิ์
นายอดิเรก แก่นโน
นายนัฐพล จันทีนอก
นายอิศรา เสือพิทักษ์
นายวัศพล สอาดโฉม

รางวัลที่ 3
นายจิตรกร มงคลดี
นายพิชิต มโนธรรม

รางวัลชมเชย
น.ส.สุวลักษณ์ จรรยา
น.ส.ปัญชุพร เจริญศิริ
นายณภัทร ชะเสริมไพร
น.ส.ชุติกาญจน์ บุตรา
รางวัลชมเชย
น.ส.ติณนา หงษ์งาม
นายวิศรุต จารุพันธ์
 

ระดับ ศ.ปวส.

076 1st h tharch

077 1st h tharch 078 2nd h tharch 079 2nd h tharch

 

 
รางวัลที่ 1
นายศรายุทธ พูลสวัสดิ์

รางวัลที่ 1
นายศรายุทธ พูลสวัสดิ์

รางวัลที่ 2
นายวินัย ไชยกะมล
รางวัลที่ 2
นายวินัย ไชยกะมล
   

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :