หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ภาพผลงานนักเรียน นักศึกษาจาก นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป 2550
จัดแสดง ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2550

ประเภทจิตรกรรม
ระดับ ปวช.
0011st paint 0022nd paint 0033rd paint 004special1 paint 005special2 paint 006special3 paint
รางวัลที่ 1
นายณัฐกานต์ สกุลส่องบุญศิริ
รางวัลที่ 2
นายนวพล หวลชัยภูมิ

รางวัลที่ 3
นายธนันท์ กลิ่นตปนียกุล

รางวัลชมเชย
นายบดินทร์ ขุณิกากรณ์
รางวัลชมเชย
นายสเปน พิมพ์เก่า
รางวัลชมเชย
นายณัฐกานต์ สกุลส่องบุญศิริ

ระดับ ศ.ปวส.
0071st h paint 0082nd h paint 0093rd h paint 010special1 h paint 011special2 h paint  
รางวัลที่ 1
นายเทพชัย ทิพยชิต

รางวัลที่ 2
น.ส.จิราภรณ์ อุ่นคง

รางวัลที่ 3
น.ส.วิชชุดา สาลี
รางวัลชมเชย
นายเทพชัย ทิพยชิต
รางวัลชมเชย
นายธีรพล อุทุม
 

ประเภทประติมากรรม
ระดับ ปวช.
0121st sculp 0132nd sculp 0143rd sculp 015special1 sculp 016special2 sculp
รางวัลที่ 1
นายอิทธิพล นานาลาภ

รางวัลที่ 2
นายพณิช ผู้ปรารถนา

รางวัลที่ 3
นายชาญชัย โพธิ์บอน

รางวัลชมเชย
นายวรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี

รางวัลชมเชย
นายสมประสงค์ สีจันทร์

ประเภทภาพพิมพ์
ระดับ ปวช.
0171st print 0182nd print 0193rd print 020special1 print 021special2 print
รางวัลที่ 1
น.ส.เบญจภา คำสอน
รางวัลที่ 2
นายปุรเชษฐ์ สาหร่าย

รางวัลที่ 3
น.ส.พัชรธิดา ทองขุนดำ

รางวัลชมเชย
น.ส.ธิดารัตน์ ปราศรี
รางวัลชมเชย
น.ส.อภิญญา อัยยะกุล
ระดับ ศ.ปวส.
0221st h print 0232nd h print 0243rd h print 025special1 h print 026special2 h prtnt
รางวัลที่ 1
น.ส.อรจิรา เทศปลื้ม
รางวัลที่ 2
น.ส.ปวีณา นุชนา

รางวัลที่ 3
น.ส.สาวิตรี รักใคร่

รางวัลชมเชย
นายเกรียงไกร ชื่อต่อวงษ์
รางวัลชมเชย
นายศักดิ์นรินทร์ แสงบัวท้าว

ประเภทศิลปไทย
ระดับ ปวช.
0821st tharts 0832nd tharts 0843rd tharts 085special1 tharts 086special2 tharts
รางวัลที่ 1
นายธีธัช สุขสว่างผล
รางวัลที่ 2
นายบดินทร์ ขุณิกากรณ์

รางวัลที่ 3
นายศิริชัย บุญประเทือง

รางวัลชมเชย
นายสิริชาติ พิณทอง
รางวัลชมเชย
นายณัฐพงศ์ สนิทบุญ

ระดับ ศ.ปวส.
0871st h tharts 088special1 h tharts 089special2 h tharts    
รางวัลที่ 1
นายขวัญ คงเหล็ก

รางวัลชมเชย
นายขวัญ คงเหล็ก

รางวัลชมเชย
นายเสกสรรค์ ทองบุญ
   

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างรัก
ระดับ ปวช.
0641st lacq 0652nd lacq 0663rd lacq 067special1 lacq 068special2 lacq
รางวัลที่ 1
นายธีธัช สุขสว่างผล
รางวัลที่ 2
นายชวฤทธิ์ แก้วสิทธิ์

รางวัลที่ 3
น.ส.นัทธมน แสงสว่าง

รางวัลชมเชย
นายคณิสสร แก้วประดับ
รางวัลชมเชย
น.ส.พัชรธิดา ทองขุนดำ

ระดับ ศ.ปวส.
0691st h lacq 0702nd h lacq 0713rd h lacq 072special1 h lacq 073special2 h lacq
รางวัลที่ 1
นายคมกริช ซาทรง

รางวัลที่ 2
น.ส.อรสุดา เทวตา

รางวัลที่ 3
นายปัญญา โพธิ์ดี
รางวัลชมเชย
นายโสภณ บัวประทุม
รางวัลชมเชย
นายปัญญา โพธิ์ดี

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างเขียน
ระดับ ศ.ปวส.
0901st h thpaint 0922nd h thpaint2
รางวัลที่ 1
น.ส.สุดามาศ ทองนอก

รางวัลที่ 2
นายศิรสิทธิ์ รอดความทุกข์

   
ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างปั้น
ระดับ ศ.ปวส.
0941st thsculp 0952nd thsculp
รางวัลที่ 1
นายฐิติ หัตถกิจ

รางวัลที่ 2
นายวชิระ ทองสกุล

   

ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา
ระดับ ปวช.

 

0451st cerm

0462nd cerm 0473rd cerm 048special1 cerm 049special2 cerm
รางวัลที่ 1
น.ส.ฐิติรัตน์ เผ่าประพันธ์
รางวัลที่ 2
น.ส.เจนจิรา แจ่มดี

รางวัลที่ 3
น.ส.กมลวรรณ สิงห์โตทอง

รางวัลชมเชย
น.ส.วิจิตรา เลี่ยมดี
รางวัลชมเชย
น.ส.จุฑาทิพย์ พิมพ์ปรุ

ระดับ ศ.ปวส.
0502nd h cerm 0513rd h cerm 052special1 h cerm 053special2 h cerm
รางวัลที่ 2
น.ส.พิจิตรา เพ็ชรมณี

รางวัลที่ 3
น.ส.กมลรัตน์ เล็กมี

รางวัลชมเชย
นายพรมนุวัฒน์ หวังห้องกลาง
รางวัลชมเชย
นายวิทวัส ตรีเกษม

ประเภทออกแบบตกแต่ง
ระดับ ปวช.
0541st dec 0552nd dec 0563rd dec 058special1 h dec 057specail2 h dec
รางวัลที่ 1
น.ส.พัชรธิดา ทองขุนดำ
รางวัลที่ 2
นายศิริชัย บุญประเทือง

รางวัลที่ 3
น.ส.พัชรธิดา ทองขุนดำ

รางวัลชมเชย
นายปุรเชษฐ์ สาหร่าย

รางวัลชมเชย
น.ส.รุจิราพรรณ ฝ้ายป่าน

ระดับ ศ.ปวส.
0591st h dec 0602nd h dec 0613rd h dec 062special1 h dec 063special2 h dec
รางวัลที่ 1
น.ส.เสมอดาว สุวรรณ์

รางวัลที่ 2
น.ส.อรสุดา เทวตา

รางวัลที่ 3
นายเมธี ใจโต
รางวัลชมเชย
นายณรงค์ชัย รัตนชัยมงคล
รางวัลชมเชย
นายดิเรก หนูแดง

ประเภทวาดเส้น
ระดับ ปวช.
0271st draw 0282nd draw 0293rd draw 030special1 draw 031special2 draw
รางวัลที่ 1
น.ส.สภาพร ประดิษฐ์
รางวัลที่ 2
นายวรายุทธ หล่อนกลาง

รางวัลที่ 3
นายประณีต จีนสุวรรณ

รางวัลชมเชย
นายนวพล หวลชัยภูมิ
รางวัลชมเชย
นายจิตรกร มงคลดี

ระดับ ศ.ปวส.
0321st h draw 0332nd h draw 0343rd h draw    
รางวัลที่ 1
นายปัฐวี อับดุลเลาะ

รางวัลที่ 2
นายเทพชัย ทิพยชิต

รางวัลที่ 3
นายธีรพล อุทุม


 

 

ประเภทองค์ประกอบศิลป์
ระดับ ปวช.
0351st comp 0362nd comp 0373rd comp 038special1 comp 039special2 comp  
รางวัลที่ 1
นายบดินทร์ ขุณิกากรณ์
รางวัลที่ 2
นายณัฐภัทร ดิสสร

รางวัลที่ 3
น.ส.ภัทราภรณ์ ภัทรศิริกุล

รางวัลชมเชย
นายอมร ทองพยงค์
รางวัลชมเชย
นายตันติกร โนนกอง
 

ระดับ ศ.ปวส.

 

0401st h comp

 

0412nd h comp

 

0423rd h comp

 

043special1 h comp

 

044special2 h comp

 
รางวัลที่ 1
นายพีรพล พัตทะกุล

รางวัลที่ 2
นายก้องกฤษณ์ สรรพจักร

รางวัลที่ 3
นายกอบชัย ซาบุตร
รางวัลชมเชย
นายพีรพล พัตทะกุล
รางวัลชมเชย
นายก้องกฤษณ์ สรรพจักร
 
ประเภทสถาปัตยกรรมไทย
ระดับ ปวช.
0741st tharch 0752nd tharch 0763rd tharch 077special1 tharch    
รางวัลที่ 1
นายจักรกฤษณ์ บางศรี
รางวัลที่ 2
นายสัมฤทธิ์ บุญฤทธิไกร

รางวัลที่ 3
นายพณิช ผู้ปรารถนา

รางวัลชมเชย
น.ส.ปราณี คงไพสรรค์
   

ระดับ ศ.ปวส.

 

0781st h tharch

 

0792nd h tharch

 

0803rd h tharch

 

081special1 h tharch

 

 

 
รางวัลที่ 1
นายยุทธนา ระเบียบ

รางวัลที่ 2
นายธวัชชัย มูลเชื้อ

รางวัลที่ 3
นายทวีชัย หมั่นศรี
รางวัลชมเชย
นายสุรพล ชินไธสง
   

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :