หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ภาพผลงานนักเรียน นักศึกษาจาก นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป 2549
จัดแสดง ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2549

ประเภทจิตรกรรม
ระดับ ปวช.
001paint-L-1 002paint-L-2 003paint-L-3 004paint-L-4 005paint-L-5  
รางวัลที่ 1
นายจิตรกร ยิ่งยืน
รางวัลที่ 2
นายบดินทร์ ขุณกากรณ์

รางวัลที่ 3
นายนวพล หวลชัยภูมิ

รางวัลชมเชย
นายนัทธมน แสงสว่าง
รางวัลชมเชย
นายจิตรกร ยิ่งยืน

ระดับ ศ.ปวส.
006paint-H-1 007paint-H-2 008paint-H-3 009paint-H-4 010paint-H-5  
รางวัลที่ 1
นายอรรถพล จันทมา

รางวัลที่ 2
นายมงคล สีนวล

รางวัลที่ 3
นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ
รางวัลชมเชย
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นคง
รางวัลชมเชย
นายอมร ทองเลิศ
 

ประเภทประติมากรรม
ระดับ ปวช.
011sculpture-L-3 012sculpture-L-4 013sculpture-L-5
รางวัลที่ 3
นายชวฤทธิ์ แก้วสิทธ์

รางวัลชมเชย
นายอิทธิพล นานาลาภ

รางวัลชมเชย
นายชาญชัย โพธิ์บอน

 

 

ระดับ ศ.ปวส.
014sculpture-H-1 014sculpture-H-2 015sculpture-H-3 016sculpture-H-4 017sculpture-H-5
รางวัลที่ 1
นายวชิระ ทองสกุล

รางวัลที่ 2
นายสาคร แก้วกัญญา

รางวัลที่ 3
นายรวี อำนวยพรพิทักษ์

รางวัลชมเชย
นายสาคร แก้วกัญญา

รางวัลชมเชย
นางสาวสกุณา แซ่เฮ้ง

ประเภทภาพพิมพ์
ระดับ ปวช.
018print-L-1 019print-L-2 020print-L-3 021print-L-4 022print-L-5
รางวัลที่ 1
นายประเสริฐ ยอดแก้ว
รางวัลที่ 2
นายธีรนันท์ การผุด

รางวัลที่ 3
นางสาวชมพูนุท เกษมธนบูรณ์

รางวัลชมเชย
นางสาวเมษา น้อยสันต์
รางวัลชมเชย
นายสราวุธ มาลยะมาลย์
ระดับ ศ.ปวส.
023print-H-1 024print-H-2 025print-H-3 026print-H-4 027print-H-5
รางวัลที่ 1
นายณัฐวุฒิ พุฒิจันทร์
รางวัลที่ 2
นายปิยะวิทย์ พลายเมือง

รางวัลที่ 3
นายภาค นาคทัต

รางวัลชมเชย
นายพรธวัช นิ่มประยงค์
รางวัลชมเชย
นางสาวอรจิรา เทศปลื้ม

ประเภทศิลปไทย
ระดับ ปวช.
028thaipaint-L-1 029thaipaint-L-2 030thaipaint-L-3 031thaipaint-L-4 032thaipaint-L-5
รางวัลที่ 1
นายสมลักษณ์ วันทา
รางวัลที่ 2
นายสิวเรศ นาควิเชศร์

รางวัลที่ 3
นายอ้ำ เขียวแดง

รางวัลชมเชย
นายสมลักษณ์ วันทา
รางวัลชมเชย
นายนพฤทธิ์ สอนไสย์

ระดับ ศ.ปวส.
033thaipaint-H-1 034thaipaint-H-2 035thaipaint-H-3 036thaipaint-H-4 037thaipaint-H-5
รางวัลที่ 1
นางสาวภัทราวรรณ กลิ่นเอี่ยม

รางวัลที่ 2
นายปัญญา โพธิ์ดี

รางวัลที่ 3
นายโสภณ บัวประทุม
รางวัลชมเชย
นางสุภัสสร โอวัฒนา
รางวัลชมเชย
นายลือศักดิ์ จันทร์บัว

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างรัก
ระดับ ปวช.
038linerodnum-L-1 038linerodnum-L-2 038linerodnum-L-3 038linerodnum-L-4 039linerodnum-L-5
รางวัลที่ 1
นายประเสริฐ ยอดแก้ว
รางวัลที่ 2
นายตะวัน สิโยพุทธวงศ์

รางวัลที่ 3
นายธีรนันท์ การผุด

รางวัลชมเชย
นางสาวจุฑามาศ ช่วงยรรยง
รางวัลชมเชย
นางสาวกาญจมาศ สะภะพันธ์

ระดับ ศ.ปวส.
040cangrak-H-1 040cangrak-H-2 040cangrak-H-3 041cangrak-H-4 042cangrak-H-5
รางวัลที่ 1
นายคมกริช ซาทรง

รางวัลที่ 2
นายลือศักดิ์ จันทร์บัว

รางวัลที่ 3
นายไพศาล ทวีปสูงเนิน
รางวัลชมเชย
นายไพศาล ทวีปสุงเนิน
รางวัลชมเชย
นายคมกริช ซาทรง

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างเขียน
ระดับ ศ.ปวส.
043thaidrawing-H-2 044thaidrawing-H-4 045thaidrawing-H-5
รางวัลที่ 2
นางสาววิชุตา แซ่นิ้ม

รางวัลชมเชย
นายวัฒนา สืบสนธิ

รางวัลชมเชย
นางสาวปาริฉัตร พันธุนรากุล
 

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างปั้น
ระดับ ศ.ปวส.
046thaisculpture-H-1  
รางวัลที่ 1
นายฐิติ หัตถกิจ

 

   

ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา
ระดับ ศ.ปวส.
047ceramic-H-2-1 048ceramic-H-2-2 049ceramic-H-3 050ceramic-H-4 051ceramic-H-5
รางวัลที่ 2
นางสาวสกุณี สุวรรณะ

รางวัลที่ 2
นางสาวศิริรัตน์ กุลเตชะวณิช

รางวัลที่ 3
นายพรศักดิ์ เลิศวนิชกิจกุล
รางวัลชมเชย
นายกำพล ไอยราพัฒนา
รางวัลชมเชย
นายนำพล นิดกำเหนิด

ประเภทออกแบบตกแต่ง
ระดับ ปวช.
052dec-L-1 053dec-L-2 054dec-L-3 055dec-L-4 056dec-L-5
รางวัลที่ 1
นายธีรนันท์ การผุด
รางวัลที่ 2
นายวุฒิเดช ศรนิมิตต์

รางวัลที่ 3
นางสาวกาญจมาศ สะภะพันธ์

รางวัลชมเชย
นางสาววรัญญา วิโรจน์นพรัตน์

รางวัลชมเชย
นายอดุลย์ศักดิ์ เงินทอง

ระดับ ศ.ปวส.
057dec-H-1 058dec-H-2 059dec-H-3 060dec-H-4 061dec-H-5
รางวัลที่ 1
นายนรากร ศรีจันทร์โฉม

รางวัลที่ 2
นางสาวอรสุดา เทวตา

รางวัลที่ 3
นายจักรี จิระสุข
รางวัลชมเชย
นายณรงค์ชัย รัตนชัยมงคล
รางวัลชมเชย
นายลานนา ศุกระกาญจน์

ประเภทสถาปัตยกรรมไทย
ระดับ ปวช.
062architec-L-1 063architec-L-2 064architec-L-3 065architec-L-4

รางวัลที่ 1
นางสาวพัชรธิดา ทองขุนดำ
นางสาวศศิธร รัตนอัมพร
นายปุรเชษฐ์ สาหร่าย
นางสาววิรุฬญา ศรีธูป
นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนมา
นางสาวกมลรส ชัยศรี

รางวัลที่ 2
นายศิริชัย บุญประเทือง
นางสาวอรอุษา อึ่งแดง
นางสาวมุขสุดา คงนิ่ม
นางสาวอารยา เอี่ยมสกุล
นางสาวกิตติยา กลมเกลียว
นางสาวพรรณี โพธิ์อุดม

รางวัลที่ 3
นายคณิสสร แก้วประดับ
นางสาวไพจิตร พลยศ
นายณัฐพงศ์ สนิทบุญ
นายประเสริฐ ยุโส้
นายนิธิวัฒน์ ประทุม
นายภิรมย์ แก้วมณี

รางวัลชมเชย
นางสาวนิธิรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์
นางสาวอภิญญา อัยยะกุล
นายคเณศ ศรีจันทร์

ระดับ ศ.ปวส.

066architec-H-1

 

067architec-H-2

 

068architec-H-3

 

069architec-H-4

 

070architec-H-5

 

 
รางวัลที่ 1
นายสมภพ รุณเจริญ

รางวัลที่ 2
นายเอกลักษณ์ เนียมนุช

รางวัลที่ 3
นายวุฒิไกร สาหร่าย
รางวัลชมเชย
นายภานุวัฒน์ บุญไทร
รางวัลชมเชย
นายเอกลักษณ์ เนียมนุช
 

ประเภทวาดเส้น
ระดับ ปวช.
071drawing-L-1 072drawing-L-2 073drawing-L-3 074drawing-L-4 075drawing-L-5
รางวัลที่ 1
นายประเสริฐ ยอดแก้ว

รางวัลที่ 2
นายจิตรกร ยิ่งยืน

รางวัลที่ 3
นายสมลักษณ์ วันทา

รางวัลชมเชย
นายจักรกฤษณ์ บางศรี
รางวัลชมเชย
นายสิริชาติ พิณทอง

ระดับ ศ.ปวส.
076drawing-H-1 077drawing-H-2 078drawing-H-3 079drawing-H-4 080drawing-H-5
รางวัลที่ 1
นายเทพชัย ทิพยชิต

รางวัลที่ 2
นายปัฐวี อับดุลเลาะ

รางวัลที่ 3
นางสาวสุทธิลักษณ์ จีนคง

รางวัลชมเชย
นางสาวอรสุดา เทวตา

 

รางวัลชมเชย
นางสาวอรสุดา เทวตา


ประเภทองค์ประกอบศิลป์
ระดับ ปวช.
081compos-L-1 082compos-L-2 083compos-L-3 084compos-L-4 085compos-L-5  
รางวัลที่ 1
นายพุฒิพงศ์ ครุธพุ่ม
รางวัลที่ 2
นายประเสริฐ ยอดแก้ว

รางวัลที่ 3
นายธีรนันท์ การผุด

รางวัลชมเชย
นายณัฐภัทร ดิสสร
รางวัลชมเชย
นางสาวภิราพร ศรีเฉลียว
 

ระดับ ศ.ปวส.

086compos-H-3-2

087compos-H-3-1

088compos-H-3-3

089compos-H-4

090compos-H-5

 
รางวัลที่ 3
นายธนิต ขะหงวน

รางวัลที่ 3
นายธนเดช แซ่โอ่ว

รางวัลที่ 3
นายเอกพรรณ เบ็ญจวรรณ
รางวัลชมเชย
นายปราโมทย์ หมวกสันเทียะ
รางวัลชมเชย
นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์
 

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :