หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ภาพผลงานนักเรียน นักศึกษาจาก นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป 2548
จัดแสดง ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2548

ประเภทจิตรกรรม
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายคมสัน สวัสดิรักษา
รางวัลที่ 2
นายจิตรกร ยิ่งยืน

รางวัลที่ 3
นายบดินทร์ ขุณิกากรณ์

รางวัลชมเชย
นายปิยณัฐ ศิริเกตุ
รางวัลชมเชย
นายประเสริฐ ยอดแก้ว

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
น.ส.บุปผา สาทจีน

รางวัลที่ 2
น.ส.สุทัดตา ติขำรมย์

รางวัลที่ 3
นายฉัตรชัย เศรษฐถาวร
รางวัลชมเชย
น.ส.สุทัดตา ติขำรมย์
รางวัลชมเชย
น.ส.แสงเดือน ภูณรงค์

ประเภทประติมากรรม
ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 2
นายอุกฤษฎ์ รื่นสุคนธ์

รางวัลที่ 3
น.ส.สกุณา แซ่เฮ้ง

รางวัลชมเชย
นายอุกฤษฎ์ รื่นสุคนธ์
   

ประเภทภาพพิมพ์
ระดับ ปวส.
รางวัลที่ 1
นายสุรชัย จันทร์เครื่อง
รางวัลที่ 2
นายฉัตรชัย เศรษฐถาวร

รางวัลที่ 3
นายพรธวัช นิ่มประยงค์

รางวัลชมเชย
นายเอกรินทร์ พรหมหลำ
รางวัลชมเชย
นายพลกฤษณ์ สุขพัทธี

ประเภทศิลปไทย
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายคมสัน สวัสดิรักษา
รางวัลที่ 2
น.ส.รวิวรรณ ศรีนุวัฒน์

รางวัลที่ 3
น.ส.อัจฉรา จัทร์จำปา

รางวัลชมเชย
น.ส. รวิวรรณ ศรีนุวัฒน์
รางวัลชมเชย
นายเจตนา แสวงนาม

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายนเรศ เมินมุง

รางวัลที่ 2
นายเชาวน์วัศ มาตเจือ

รางวัลที่ 3
นายอรรถพล ราตรี
รางวัลชมเชย
นายวิศิษศักดิ์ ลาวเกษม
รางวัลชมเชย
นายนเรศ เมินมุง

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างรัก
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายคมกริช ชาทรง

 


ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายมาโนช วงษ์อารี

รางวัลที่ 2
นายสมเดช มีสุข

รางวัลที่ 3
นายกิตติภณ ชโยภากุล
รางวัลชมเชย
นายเฉลิมพล สระ

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างเขียน
ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลชมเชย
นายชัยยุทธ แซ่เจน

รางวัลชมเชย
น.ส.อรพรรณ ยิ้มวิไล

   

ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายปิยะณัฐ ดีสวัสดิ์
รางวัลที่ 2
ประเสริฐ ยอดแก้ว

รางวัลที่ 3
นายบุญทวี ทับทิมไทย

รางวัลชมเชย
น.ส.จรินทิพย์ ชัยมุง
รางวัลชมเชย
นายธีรนันท์ การผุด

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
น.ส.กรรณิการ์ มีศรี

รางวัลที่ 2
น.ส.นพภา ก้านพลู

รางวัลที่ 3
นายกำพล ไอยราพัฒนา

ประเภทออกแบบตกแต่ง
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
น.ส. วรัญญา วิโรจน์นพรัตน์
รางวัลที่ 2
นายธีรนันท์ การผุด

รางวัลที่ 3
น.ส.ศิริรัตน์ ธนะเพทย์
ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายนรากร ศรีจันทร์โฉม

รางวัลที่ 2
นายพนม จงกล

รางวัลที่ 3
นายเอกนินทร์ ดวงเกลี้ยง
รางวัลชมเชย
นายจักรี จิระสุข
รางวัลชมเชย
นายเมธี ยูเอดะ

ประเภทวาดเส้น
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
น.ส. รวิวรรณ ศรีนุวัฒน์
รางวัลที่ 2
นายประเสริฐ ยอดแก้ว

รางวัลที่ 3
นายบดินทร์ ขุณิกากรณ์

รางวัลชมเชย
นายประเสริฐ ยอดแก้ว
รางวัลชมเชย
น.ส.พัชรธิดา ทองขุนดำ

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายสุพจน์ ชูวัฒนสิริ

รางวัลที่ 2
น.ส. พรทิพา พานิชพัฒน์

รางวัลที่ 3
นายวรากรณ์ คันศร
รางวัลชมเชย
น.ส.วิชุตา แซ่นิ้ม
รางวัลชมเชย
นายศราวุธ บัวน้อย

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :