หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ภาพผลงานนักเรียน นักศึกษาจาก นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป 2547
จัดแสดง ณ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2547

ประเภทจิตรกรรม
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายพัชรพงษ์ มีศิลป์
รางวัลที่ 2
นายคมสัน สวัสดิรักษา

รางวัลที่ 3
นายศรัญยู พรรษา

รางวัลชมเชย
นายสุรพงษ์ สิทธิจินดา
รางวัลชมเชย
นายจิตรกร ยิ่งยืน

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายเทเวท ตาติยะ

รางวัลที่ 2
นายมโนรถ สอนเอี่ยม

รางวัลที่ 3
นายศุภฤกษ์ บรรลือ
รางวัลชมเชย
นายมโนรถ สอนเอี่ยม
รางวัลชมเชย
นางสาวสุทัตตา ติขำรัมย์

ประเภทประติมากรรม
ระดับ ปวช.
     
รางวัลที่ 1
นายคมสัน สวัสดิรักษา
     

ระดับ ศ.ปวส.
   
รางวัลที่ 1
นายวรพินิต มีทรัพย์
รางวัลที่ 2
นายวรพินิต มีทรัพย์
   

ประเภทภาพพิมพ์
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายคมสัน สวัสดิรักษา
รางวัลที่ 2
นางธเนศ ม่วงรอด
รางวัลที่ 3
นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย์
รางวัลชมเชย
นายดำรงค์ ชายชาญณรงค์
รางวัลชมเชย
นายจิตพล ศุภมันตา

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายชนากร กุณา
รางวัลที่ 2
นายทรงศักดิ์ ชัยสิทธิศักดิ์
รางวัลที่ 3
นายกอบสิน เจริญศรี
รางวัลชมเชย
นายปริญญา เพศประเสริฐ
รางวัลชมเชย
นางสาวศิริพักตร์ กรุดเพชร

ประเภทศิลปไทย
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายธนากรณ์ สุพรมอินทร์
รางวัลที่ 2
พัชรพงษ์ มีศิลป์
รางวัลที่ 3
นางสาววิไลพร สุนทร
รางวัลชมเชย
นายธเนศ ลิ้มภิญโญ
รางวัลชมเชย
นายธนากรณ์ สุพรมอินทร์

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายวิศิษศักดิ์ ลาวเกษม
รางวัลที่ 2
นายสราวุธ ปานแสง
รางวัลที่ 3
นายนเรศ เมินมุง
รางวัลชมเชย
นายเกียริศักดิ์ ทัศนสุนทรกุล
รางวัลชมเชย
นายวิทยา แก้วอุดม

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างรัก
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายคมกริช ชาทรง
รางวัลที่ 2
นายคมสัน สวัสดิรักษา
รางวัลที่ 3
นายเจตนา แสวงนาม
รางวัลชมเชย
นายวีรยุทธ หาญศึก
รางวัลชมเชย
นางสาวเจนจิรา อีแวนส์

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นายเฉลิมพล สระ
รางวัลที่ 2
นายกิตพงษ์ วงศ์สว่าง
รางวัลที่ 3
นายกฤษฎา โพธิ์น้ำซับ
รางวัลชมเชย
นายเฉลิมพล สระ
 

ประเภทช่างสิปปหมู่ สาขาช่างเขียน
ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลชมเชย
นางสาวมีนา ศริคิรินทร์
       

ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์สุวรรณ
รางวัลที่ 2
นางสาวพิภัทรา สิมะวุฒิกุล
รางวัลที่ 3
นายศุภลักษณ์ ลิมะวุฒิกุล

รางวัลชมเชย
นายชาคร เคยอาษา

รางวัลชมเชย
นายรวี อำนวยพรพิทักษ์

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นางสาวปนัดดา สุภาพพานิช
รางวัลที่ 2
นายสวรุจ วิจิตรบรรจง
รางวัลที่ 3
นายโยธิน วงษ์สะอาด
รางวัลชมเชย
นางสาวอมรพรรณ ยิ้มวิไล
รางวัลชมเชย
นางสาวกรรณิการ์ มีศรี

ประเภทออกแบบตกแต่ง
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายเทวินทร์ มหัทธพรชัย
รางวัลที่ 2
นางสาวเสวภา คงอ่อน
รางวัลที่ 3
นางสาวชลธร แจ่มจันทร์
รางวัลชมเชย
นายอภิวัฒน์ อิ่มกะดี

ระดับ ศ.ปวส.
 
รางวัลที่ 2
นางสาววิวรรณ์ ศรีนุวัฒน์
รางวัลที่ 3
นายสิทธิพันธ์ ต่ายทรัพย์
   

ประเภทองค์ประกอบศิลป
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายคมสัน สวัสดิรักษา
รางวัลที่ 2
นายสิทธิชัย ภิญญาคง
รางวัลที่ 3
นายธนากรณ์ สุพรอินทร์
รางวัลชมเชย
นายบุญญฤทธิ์ ดวงแก้ว
รางวัลชมเชย
นายธีรนัน การผุด

ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นางสาวกรรณิการ์ มีศรี
รางวัลที่ 2
นายจักรินทร์ ยุโส๊ะ

รางวัลที่ 3
นายสุรชัย จันทร์เครื่อง

รางวัลชมเชย
นางสาวอรพรรณ ยิ้มวิไล
รางวัลชมเชย
นายศุภกัลป์ เลี่ยมทอง

ประเภทวาดเส้น
ระดับ ปวช.
รางวัลที่ 1
นายสามารถ โชติไธสง
รางวัลที่ 2
นายพัชรพงษ์ มีศิลป์

รางวัลที่ 3
นายธนากรณ์ สุพรมอินทร์

รางวัลชมเชย
นายพัชรพงษ์ มีศิลป์

รางวัลชมเชย
นางสาวศุภภากรณ์ พิมพินิจ


ระดับ ศ.ปวส.
รางวัลที่ 1
นางสาวศิริลักษณ์ เตชะวลีกุล
รางวัลที่ 2
นายสงคราม พิงขุนทด
รางวัลที่ 3
นายเดชพงศ์ พิชัยณรงค์
   

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :