หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ
กิจกรรมวิทยาลัยช่างศิลป

เยี่ยมชม Facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.facebook.com/cfa.bpi.ac.th

นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปได้รับรางวัลและรับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ English Camp สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นปีที่ ศ.ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยช่างศิลป 27 - 29 สิงหาคม 2559

ดูวิดิโอทั้งหมด

English Camp ปวช.3 video

วันที่ 1

ช่วงเช้า 1 พิธีเปิด

ช่วงเช้า 2

ช่วงบ่าย 1

ช่วงบ่าย 2

นำเสนอกลุ่ม 1

นำเสนอกลุ่ม 2

นำเสนอกลุ่ม 3

นำเสนอกลุ่ม 4

นำเสนอกลุ่ม 5

นำเสนอกลุ่ม 6

นำเสนอกลุ่ม 7

นำเสนอกลุ่ม 8

นำเสอนกลุ่ม 9

วันที่ 2 ช่วงเช้า

วันที่ 2 ช่วงบ่าย

วันที่ 3 ช่วงเช้า

วันที่ 3 ช่วงบ่าย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ English Camp สำหรับนักเรียนระดับ ศ.ปวส. และ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยช่างศิลป 30 สิงหาคม 2559

ดูวิดีโอ

นักเรียนช่างศิลปกวาดรางวัล 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ

นักเรียนช่างศิลปได้รับรางจากการประกวดวาดภาพ

พิธิเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2559

โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมพิเศษ นำชมวิทยาลัยช่างศิลป 20 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยช่างศิลปจัดการประกวดวาดภาพหัวข้อ วิทยาศาสตร์กับ ASEAN ณ บ้านสามครู 18 ส.ค. 2559


พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ


วิทยาลัยช่างศิลปดำเนินการอ อกแบบและเขียนภาพฉากประกอบเ วทีการแสดงในงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา งเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ออกแบบโดยอาจารย์บุญนาย ซาเฮียง 
ภาพที่1เขียนโดยอาจารย์บุญน าย ซาเฮียง 
ภาพที่2เขียนโดยอาจารย์บัวข าว ส้งคะวัง 
ถ่ายภาพโดยอาจารย์นิมิตร รอดรับบุญ

ชมภาพการแสดง


ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ตามโครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมที่ 4
28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ขอขอบคุณ ภาพจาก Facebook วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี


โครงการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด 7
เข้าร่วมฟังบรรยาย แนวทางการนำผลงานศิลปกรรม เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัล วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

แห่เทียนพรรษา 17 กรกฎาคม 2559

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 15 กรกฎาคม 2559

พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปะ  2559 วิทยาลัยช่างศิลป์ 9 มิถุนายน 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา รจัดทำหลักสูตรทัศนศิลปนานา ชาติ สาขาศิลปะร่วมสมัย 3 - 5 มิถุนายน 2559

โครงการอบรมเชิงวิชาการปรับ ปรุงหลักสูตรศิลปกรรมระดับป ระกาศนียบัตรวิชาชีพและระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส ูง พุทธศักราช 2559 วิทยาลัยช่างศิลป์ 28-30 มีนาคม 2559

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลปไทย 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559

นิทรรศการทัศนศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24 - 25 มกราคม 2559

กีฬาต้านภัยยาเสพติด 19 มกราคม 2559

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น 2559 8 - 31 มกราคม 2559

โครงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพ โบราณสถานอารยธรรมทวารวดี-เขมร 24-27ธันวาคม 2558
ประกวดวาดภาพเกาะลอยปีที่21 หัวข้อ"ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว" 12 ธันวาคม 2558

 

 

ข่าวสาร

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013