หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเรียนคลิกที่นี่

แจ้ง นร.ศ.ปวช. 3 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562

ขณะนี้วิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป ฉบับจริง

ขอให้ นร. นำส่งรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป พร้อมแนบใบแจ้งชื่อ เลขประจำตัว เลขที่ ชั้น มาที่

งานทะเบียนและวัดผล
วิทยาลัยช่างศิลป
เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต
แขวง-เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
1052


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013