หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ศ.ปวส. รอบที่ 3 (สอบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดและศึกษาคู่มือการสมัคร คลิกที่นี่
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ ขั้นตอนนี้ต้องมีบัญชี Gmail
 3. ดูประกาศเลขที่สอบทางเว็บไซต์ในวันที่ 28 พ.ค. 63
 4. สอบออนไลน์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตร ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. (รอบ 2)


รายละเอียดการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน - นักศึกษา

 • ศ. ปวช. 2,550 บ.
 • ศ. ปวส. 5,400 บ.
 1. การชำระเงิน
  • ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเลขที่ 082-0-36199-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้ วิทยาลัยช่างศิลป ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง) ภายในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น *
  • ส่งหลักฐานการโอนโดย คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น (ขั้นตอนนี้ต้องมีบัญชี Gmail) **
   ส่งหลักฐานการชำระเงิน
   * การชำระเงินทำได้หลายช่องทางเช่น โอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร โอนผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือ โอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
   * ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินเช่น ภาพถ่ายใบนำฝากที่ฝากสำเร็จแล้ว, ภาพถ่ายใบบันทึกรายการจากตู้เอทีเอ็ม ภาพถ่ายหน้าจอการโอนสำเร็จ เป็นต้น
   ** โปรดชำระเงินและส่งหลักฐานภายในวันที่ 10 เท่านั้น การชำระเงินหลังวันเวลาที่กำหนดจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้และทำให้การชำระเงินนั้นเป็นโมฆะ
 2. เอกสาร / หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  • เอกสารหมายเลข 1 ได้จากการกรอกข้อมูลออนไลน์และดาวน์โหลดจากอีเมลของท่าน
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวช.
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวส.
   • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งเอกสารไปที่อีเมลตามที่ท่านกรอกไว้ ให้ท่านเช็คอีเมลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว และ สั่งพิมพ์เพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัว
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา (เมื่อตรวจสอบแล้ววิทยาลัยเก็บเฉพาะฉบับสำเนา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาให้นำใบสูติบัตรของนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริงมาแสดง
  • บัตรประชาชน ของ บิดา มารดา และนักเรียน/นักศึกษา
  • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูปให้เรียบร้อย
  • กรณีที่บิดา มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการมอบตัวได้ให้ใช้
  • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 3. กำหนดการรายงานตัว
  • วิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ภายหลัง

สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) หลักสูตร ศ.ปวช. และ ศ. ปวส.

ตามที่วิทยาลัยได้ส่งใบสมัครและบัตรสอบให้ท่านเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางอีเมลที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบ หากท่านใดยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวขอให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยคลิกที่นี่

กรอกข้อมูลขอรับบัตรสอบสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสอบทางอีเมล

สิ่งสำคัญ โปรดตรวจสอบการกรอกข้อมูลของท่านอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะสาเหตุหลักของการไม่ได้รับบัตรสอบคือ 1 กรอกอีเมลผิด และ 2 จำรหัสผ่านเข้าใช้อีเมลไม่ได้

 

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) รอบที่ 2 (สอบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านประกาศวิทยาลัยช่างศิลปฯ

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาในวิทยาลัยช่างศิลป (โควต้า) ในหลักสูตร ศ.ปวส วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2563


รายละเอียดการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน - นักศึกษา

 • ศ. ปวช. 2,550 บ.
 • ศ. ปวส. 5,400 บ.
 1. การชำระเงิน
  • ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเลขที่ 082-0-36199-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้ วิทยาลัยช่างศิลป ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง) ภายในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น *
  • ส่งหลักฐานการโอนโดย คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น (ขั้นตอนนี้ต้องมีบัญชี Gmail) **
   ส่งหลักฐานการชำระเงิน
   * การชำระเงินทำได้หลายช่องทางเช่น โอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร โอนผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือ โอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
   * ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินเช่น ภาพถ่ายใบนำฝากที่ฝากสำเร็จแล้ว, ภาพถ่ายใบบันทึกรายการจากตู้เอทีเอ็ม ภาพถ่ายหน้าจอการโอนสำเร็จ เป็นต้น
   ** โปรดชำระเงินและส่งหลักฐานภายในวันที่ 10 เท่านั้น การชำระเงินหลังวันเวลาที่กำหนดจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้และทำให้การชำระเงินนั้นเป็นโมฆะ
 2. เอกสาร / หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  • เอกสารหมายเลข 1 ได้จากการกรอกข้อมูลออนไลน์และดาวน์โหลดจากอีเมลของท่าน
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวช.
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวส.
   • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งเอกสารไปที่อีเมลตามที่ท่านกรอกไว้ ให้ท่านเช็คอีเมลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว และ สั่งพิมพ์เพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัว
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา (เมื่อตรวจสอบแล้ววิทยาลัยเก็บเฉพาะฉบับสำเนา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาให้นำใบสูติบัตรของนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริงมาแสดง
  • บัตรประชาชน ของ บิดา มารดา และนักเรียน/นักศึกษา
  • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูปให้เรียบร้อย
  • กรณีที่บิดา มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการมอบตัวได้ให้ใช้
  • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 3. กำหนดการรายงานตัว
  • วิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ภายหลัง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4


กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

กรอใบสมัครได้ที่ http://registra.bpi.ac.th/

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ3)

อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)


ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)


--->
-

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013