หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาในวิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

เรื่อง การให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาในวิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ในปีการศึกษา 2563 จึงขอให้ผู้สนใจลงรายชื่อแสดงความประสงค์เข้าศึกษา ในวิทยาลัยช่างศิลป ตามคุณสมบัติที่วิทยาลัยฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับ ศ.ปวช.

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. มีความสามารถทางด้านศิลปะ หรือมีผลงานศิลปะเป็นที่ปรากฏ หรือได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
 3. มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือติดสารเสพติดร้ายแรง
 5. ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับ ศ.ปวส.

 1. เป็นนักเรียนทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. มีความสามารถและมีผลการเรียนด้านศิลปะดี
 3. มีความประพฤติดี ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือติดสารเสพติดร้ายแรง

กำหนดวันมอบตัวและเอกสารที่ต้องใช้

 1. กำหนดวันมอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 พร้อมนำผู้ปกครองมาในวันมอบตัว ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
 2. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัววิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน
 3. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันมอบตัว
  • รูปถ่ายขนาด 3 x4 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ติดที่ใบสมัคร
  • สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือภาพถ่ายผลงานเรียนศิลปะและประวัติข้อมูล ความสามารถพิเศษทางศิลปะ (ทัศนศิลป์)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาให้ใช้ใบรับรองความประพฤติและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน จากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
  • ผู้ที่จบการศึกษาแล้วให้นำหลักฐาน ใบแสดงวุฒิการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐาน ในวันมอบตัว
 4. ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

คลิกเลือกระดับหลักสูตรเพื่อกรอกข้อมูล

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

วิทยาลัยช่างศิลปเปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์” (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

 • วิชาศิลปไทย
 • วิชาจิตรกรรม
 • วิชาเครื่องเคลือบดินเผา

สมัครทางออนไลน์http://registra.bpi.ac.th/
หรือ สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยช่างศิลป
ติดต่อ 023-264-599

ดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบ PDF


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :