หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

กำหนดการและวิธีชำระเงินในการรายงานตัว นร. / นศ. ใหม่ปีการศึกษา 2563

เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยช่างศิลปได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการและวิธีการชำระเงินในการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ในระดับ ศ. ปวช. และ ศ. ปวส. ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

 1. การชำระเงิน
  • ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเลขที่ 082-0-36199-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้ วิทยาลัยช่างศิลป ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง) ภายในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 เท่านั้น*
  • ส่งหลักฐานการโอนโดย คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 เท่านั้น**
   * การชำระเงินทำได้หลายช่องทางเช่น โอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร โอนผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือ โอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
   ** โปรดชำระเงินและส่งหลัฐานภายในวันที่ 23 - 24 เท่านั้น การชำระเงินก่อนหรือหลังวันเวลาที่กำหนดจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้และทำให้การชำระเงินนั้นเป็นโมฆะ
 2. เอกสาร / หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
  • บัตรประจำตัวผุ้เข้าสอบ
  • เอกสารหมายเลข 1 ได้จากการกรอกข้อมูลออนไลน์และดาวน์โหลดจากอีเมลของท่าน
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวช.
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวส.
   • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งเอกสารไปที่อีเมลตามที่ท่านกรอกไว้ ให้ท่านเช็คอีเมลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว และ สั่งพิมพ์เพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัว
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา (เมื่อตรวจสอบแล้ววิทยาลัยเก็บเฉพาะฉบับสำเนา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาให้นำใบสูติบัตรของนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริงมาแสดง พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน ของ บิดา มารดา และนักเรียน/นักศึกษา
  • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูปให้เรียบร้อย
  • กรณีที่บิดา มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการมอบตัวได้ให้ใช้
  • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 3. กำหนดการรายงานตัว
  • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ วิทยาลัยช่างศิลป

รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้ว

 1. ศ. ปวช.
 2. ศ. ปวส.

หากนักเรียนคนใดได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานการเงินวิทยาลัยช่างศิลปหมายเลขโทรศัพท์ 02 326 4599

รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกนักเรียน - นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

กรอใบสมัครได้ที่ http://registra.bpi.ac.th/

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ3)

อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)

อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)


ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)


-

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013