หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข้อมูลวิทยาลัย > แนะนำวิทยาลัย

วิทยาลัยช่างศิลป / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน

วิทยาลัยช่างศิลป มุ่งจัดการศึกษาด้านศิลปะที่คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้วยการบริหารจัดการที่มี นโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นระบบ

 

พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอนศิลปะอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพตามธรรมชาติของผู้เรียนด้วยหลักสูตรที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะอันพึงประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
4.จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
5.พัฒนาระบบการสนับสนุน และการบริหารด้านต่างๆ ให้เอื้อต่อการเนินงานของวิทยาลัย


หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยจัดการศึกษา 3 ระดับคือ

 1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
 2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ. ปวส.)
 3. หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
หลักสูตร 3 ปี รับจากผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า นักเรียนจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาอังกฤษ
 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  2.1 พื้นฐานวิชาชีพทฤษฎี ได้แก่ วิชาทฤษฎีสี ประวัติศาสตร์ศิลป์ กายวิภาค ทัศนียวิทยา
  2.2 พื้นฐานวิชาชีพปฏิบัติ ได้แก่ วิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
  2.3 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาศิลปะไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบตกแต่ง ลายรดน้ำ สถาปัตยกรรมไทย และเครื่องเคลือบดินเผา
  2.4 วิชาเลือกเสรี

 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
หลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ. ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับ ศ. ปวส.

 1. สาขาวิชาศิลปะไทย
 2. สาขาวิชาจิตรกรรม
 3. สาขาวิชาประติมากรรม
 4. สาขาวิชาภาพพิมพ์
 5. สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
 6. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
 7. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
 8. สาขาวิชาช่างสิปปหมู่
 9. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

หลักสูตรระดับปริญญาศิลปบัณฑิต

- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง


การสอบเข้า

วิชาที่สอบคัดเลือก*

ระดับ ปวช.

 • พื้นฐานความรู้วิชาสามัญ / ศิลปะ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
  • วิชาวาดเส้น
  • วิชาสีน้ำ
 • สอบสัมภาษณ์

ระดับ ศ. ปวส.

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • วิชาเอกเฉพาะสาขา
 • วาดเส้น
 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ
 • การสอบสัมภาษณ์

*วิชาที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ยึดถือตามคู่มือการสมัคร

การจำหน่ายใบสมัคร**

ระดับ ศ.ปวช. และ ศ. ปวส. ประมาณเดือนมกราคม ณ วิทยาลัยช่างศิลป เขตลาดกระบัง กทม.

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาใบ รบ. ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน
 2. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

**การจำหน่ายใบสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีการศึกษา โปรดติดตามข่าวการสมัครในแต่ละปีจากเว็บไซด์ของวิทยาลัย


แนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับราชการในหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม และองค์การต่างๆ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ในตำแหน่งช่างศิลป์ จิตรกร ประติมากร นักออกแบบ ตกแต่ง ช่างรัก ช่างเขียน หรือประกอบอาชีพอิสระ


การให้บริการ

วิทยาลัยจัดบริการในด้านต่างๆ แก่นักเรียนนักศึกษาดังนี้

1. บริการห้องสมุด
2. บริการปรึกษาแนะแนว
3. บริการสุขภาพอนามัย
4. บริการวัสดุการศึกษา
5. บริการด้านการศึกษาวิชาทหาร และการขอยกเว้นตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
6 . บริการจัดรถรับ-ส่งจากสถานีรถไฟหัวตะเข้ถึงวิทยาลัยและการไปศึกษานอกสถานที่


ทุนการศึกษา

วิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานของรัฐบาลเอกชน มูลนิธิและสมาคม สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวนหลายทุนเป็นประจำทุกปี


ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป

นักเรียนชาย

 1. เสื้อ แบบคอเชิตขนาดพอเหมาะกับลำตัวใช้ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินสมควรผ่าอกตลอดกระดุมขาวแบบกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม แขนสั้นเหนือศอกประมาณ 1 นิ้ว มีกระเป๋าปะที่อกเสื้อด้านซ้าย 1 ใบ ไม่มีกระดุมหรือฝาปิด ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ และติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยที่อก เสื้อด้านขวา
 2. กางเกง ขายาวทรงสุภาพ ผ้าธรรมดาสีดำหรือสีกรมท่า ปลายขากว้าง 8-9 นิ้ว มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าหลัง ชนิดเจาะข้างละ 1 กระเป๋า มีหูกางเกงกว้างไม่เกิน 1 ซ.ม จำนวน 7 หู เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ด้านในให้เรียบร้อย
 3. เข็มขัดหนังสีดำ ไม่มีลวดลายขนาดกว้าง 2.5 X 3 ซ.ม มีหัวเข็มขัดเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย
 4. รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดำผูกเชือกสีเดียวกับรองเท้า หรือรองเท้าผ้าใบผูกเชือกหุ้มส้นสีดำหรือสีขาว
 5. ถุงเท้า สีดำ หรือ สีขาว
 6. ผมให้ไว้ผมรองทรงสูง ห้ามไว้หนวดไว้เครา

นักเรียนหญิง

 1. เสื้อ แบบคอเชิ้ต ขนาดพอเหมาะกับลำตัวใช้ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินสมควรผ่าอกตลอด กระดุมขาวแบบกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 1 ซ.ม แขนสั้นเหนือศอกประมาณ 1 นิ้ว ชั้นปีที่ 4-5 ใช้กระดุมโลหะเครื่องหมายวิทยาลัยทุกชั้นปีติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านขวา
 2. กระโปรง สีดำหรือกรมท่าผ้าธรรมดา ชั้นปีที่ 1- 3 กระโปรงจีบรอบตัวไปทางเดียวกัน ขนาดของจีบกว้างไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว ยาวคลุมเข่า ชั้นปีที่ 4-5 กระโปรง 4 ชิ้น มีขอบกว้างไม่เกิน 1.5 นิ้ว ยาวคลุมเข่าเวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
 3. เข็มขัด หนังสีดำไม่มีลวดลายกว้าง 2.5 – 3 ซ.ม มีหัวเข็มขัดเป็นเครื่องหมายวิทยาลัย
 4. รองเท้า ชั้นปีที่ 1-3 ใช้รองเท้านักเรียนสีดำ หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีขาว ชั้นปีที่ 4-5 รองเท้าหนังหุ้มสีดำส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามใส่รองเท้าเปิดส้น หรือรองเท้าแตะทุกชนิด
 5. ผม ไว้ผมทรงสุภาพ ถ้าไว้ยาวต้องรวมผมให้เรียบร้อย
เครื่องประดับ ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดสารสนเทศวิทยาลัย

2556 - 2559วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013