หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > เมนูย่อย > เมนูย่อยกว่า

ประกาศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 / 2562

นักเรียนระดับ ศ.ปวช. ที่ลงเลือกชมรมไว้แล้ว

ให้ไปพบครูที่ปรึกษาชมรมของตนดังนี้

ชื่อชมรม

สถานที่*

ครูที่ปรึกษาชมรม**

นิทรรศการศิลปะ

อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311

อ.ศักดิ์ชาย

ศิลปะเพื่อศิลปะ

อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311

อ.ศักดิ์ชาย

นักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

อ.ณรงค์

ห้องสมุด

อาคารหอสมุด

อ.พัฑรธัญญา

รักษ์โลก

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134

อ.วลัยลักษณ์

ภาพพิมพ์สกรีน

อาคารภาพพิมพ์

อ.มัณทนีย์

ภาษาไทยในเพลง

ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาคาร 4 ห้อง 417

อ.สุดธิดา

เสริมทักษะจิตรกรรม 1-2

ห้องเรียนจิตรกรรมปี 1

อ.พิสิต

แบดมินตัน

อาคารพละศึกษา

อ.โชคอภินันท์

จิตอาสา

อาคาร 4 ห้องแนะแนว

อ.ศิริรัตน์

หนังสั้น

อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131

อ.ศันสนีย์

ลดโลกร้อน

ห้องคอมพิวเตอร์

อ.นาฏยา

พืชผักงานสวนรั้วงานศิลป์

อาคาร 1

อ.จริยา

สนุกวิทย์ สนุกคิด

ห้องวิทยาศาสตร์

อ.เพิ่มบุญ

คณิตศิลป์

อาคาร 1 ห้อง 112

อ.จิราพร

คอมพิวเตอร์เพื่อศิลปะภาพคนเหมือน

ห้องคอมพิวเตอร์

อ.นันท์นลิน

งานทะเบียน

ห้องทะเบียน

อ.อมรพรรณ

จิตรกรรม (STEAM)

ห้องเรียนจิตรกรรมปี 2

อ.ปรีกมล

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (STEAM)

อาคารออกแบบตกแต่ง

อ.อรนุช

ศิลปะสร้างสรรค์ (STEAM)

อาคารเรียนองค์ประกอบศิลป์

อ.อดินันท์

* ชมรมที่นักเรียนขอเสนอโครงการ (ตั้งชมรมเอง)  ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมตามสถานที่ที่นัดหมายกันไว้

** อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในตารางนี้ลงไว้เพียงชมรมละ 1 ท่านด้วยข้อจำกัดของพื้นที่กระดาษ หากต้องการทราบข้อมูล

เพิ่มเติมติดต่องานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฏิทินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562

เข้าชมรมทุกวันจันทร์ หรือตามที่ที่ปรึกษานัดหมาย

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

31 ต.ค. 62

นักเรียน ศ.ปวช.1-3 เลือกกิจกรรมชมรม

หอประชุมเล็ก

คณะกรรมการ

4 - 5 พ.ย. 62

วันหยุดตามประกาศ ครม. (ประชุมอาเซียน)

12 พ.ย. 62

หมดเขตการลงเลือกกิจกรรมชมรม

24 - 27 ธ.ค. 62

สัปดาห์สอบวัดผลกลางภาค

30 ธ.ค. 62 -
1 ม.ค. 63

หยุดวันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่

10 ก.พ. 63

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

17 ก.พ. 63

นำเสนอผลงานชมรม

หอประชุมเล็ก

นักเรียน

24 ก.พ. 63

ส่งแฟ้มผลงานชมรม

ตามที่แต่ละชมรมนัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรมและนักเรียน

25 - 28 ก.พ. 63

สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาค

2 มี.ค. 63

ครูที่ปรึกษาชมรมส่งผลการประเมิน

ห้องทะเบียน

คณะกรรมการ

ครูที่ปรึกษาชมรม

9 - 27 มี.ค. 63

นักเรียนติดต่อแก้ มผ.

ตามที่แต่ละชมรมนัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรมและนักเรียน

31 มี.ค. 63

ครูที่ปรึกษาชมรมส่งผลแก้ มผ.

ห้องทะเบียน

งานทะเบียน

หมายเหตุ         -        กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

        -        นักเรียนที่ไม่ลงเลือกกิจกรรมชมรมภายในเวลาที่กำหนดจะมีผลการเรียนเป็น มผ.

        -        การแก้ผลการเรียน มผ. ส่งผลการเรียนกับงานทะเบียนโดยตรง ไม่ผ่านงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และให้ยึดถือกำหนดการของงานทะเบียนเป็นหลัก


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :