หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ขั้นตอนการสมัคร รอบ 3 *

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและศึกษารายละเอียดจากประกาศวิทยาลัยช่างศิลป ฯ
ศ. ปวช. อ่านรายละเอียด ศ. ปวส. อ่านรายละเอียด

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ (วันนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2564 ) เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จท่านจะได้รับใบสมัครทางอีเมลโดยระบบตอบกลับอัตโนมัติ
ศ. ปวช. กรอกใบสมัคร ศ. ปวส. กรอกใบสมัคร

3. ส่งแฟ้มผลงานคัดสรรหรือนำมายื่นด้วยตนเองมาที่วิทยาลัยช่างศิลปให้ถึงภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 (วงเล็บมุมซอง โควตา 64 รอบที่ 3) *

4. ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัววันที่ 4 มีนาคม 2564 *

5. สั่งพิมพ์ใบสมัครและเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวตามรายละเอียดในประกาศฯ *

6. นำเอกสารที่เตรียมมามอบตัวพร้อมด้วยผู้ปกครองในวันที่ 7 มีนาคม 2564 *

* ในที่นี้เป็นการสรุปขั้นตอนการสมัครแบบย่อ โปรดศึกษารายละเอียดอย่างครบถ้วนจากลิงค์ในข้อ 1.


วิทยาลัยช่างศิลปเริ่มจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564อ่านรายละเอียดคลิก

ใบรายชื่อนักเรียน - นักศึกษา 2 / 2563

 


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563

บัญชีส่งผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1 / 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560 : SAR

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013