หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ขั้นตอนการสมัคร*

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและศึกษารายละเอียดจากประกาศวิทยาลัยช่างศิลป ฯ
ศ. ปวช. อ่านรายละเอียด ศ. ปวส. อ่านรายละเอียด

2. กรอกใบสมัครออนไลน์ (วันนี้ถึง 20 มกราคม 2564 ) เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จท่านจะได้รับใบสมัครทางอีเมลโดยระบบตอบกลับอัตโนมัติ
ศ. ปวช. กรอกใบสมัคร ศ. ปวส. กรอกใบสมัคร

3. ส่งแฟ้มผลงานคัดสรรทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองมาที่วิทยาลัยช่างศิลปให้ถึงภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 *

4. ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัววันที่ 26 มกราคม 2564 *

5. สั่งพิมพ์ใบสมัครและเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวตามรายละเอียดในประกาศฯ *

6. นำเอกสารที่เตรียมมามอบตัวพร้อมด้วยผู้ปกครองในวันที่ 31 มกราคม 2564 *

* ในที่นี้เป็นการสรุปขั้นตอนการสมัครแบบย่อ โปรดศึกษารายละเอียดอย่างครบถ้วนจากลิงค์ในข้อ 1.


รายละเอียดสำหรับโควตารอบแรก
 • ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป เรื่องการให้โควตา ฯ [ศ. ปวช.] [ศ. ปวส. ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  >เอกสารมอบตัว (เอกสารหมายเลข 1) [ศ. ปวช.] [ศ. ปวส. ]
  >เอกสารมอบอำนาจ (เอกสารหมายเลข 1.1)


 • ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบฯ (สอบออนไลน์)

  ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2563 (เพิ่มเติมเดือน ต.ค. - ธ.ค 63)


  แจ้ง นร.ศ.ปวช. 3 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562

  ขณะนี้วิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป ฉบับจริง

  ขอให้ นร. นำส่งรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป พร้อมแนบใบแจ้งชื่อ เลขประจำตัว เลขที่ ชั้น ส่งไปรษณีย์มาที่

  งานทะเบียนและวัดผล
  วิทยาลัยช่างศิลป
  เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต
  แขวง-เขตลาดกระบัง
  กรุงเทพมหานคร
  10520

  ติดต่อสอบถามการรับวุฒิการศึกษา 089-6783969

  หมายเหตุ รูปที่นักเรียนเคยให้ไว้ ได้ใช้ทำใบแทนใบ รบ. 1 ไปแล้วตั้งแต่สิ้นสุดปีการศึกษา


  ใบรายชื่อนักเรียน - นักศึกษา 2 / 2563

   


  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563

  บัญชีส่งผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1 / 2563

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


  Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศอื่นๆ


  การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

  โปรดแสดงความคิดเห็น
  เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

  facebook
  แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

  แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

  ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

  ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  ปฏิทินการศึกษา

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  รายงานการประเมินตนเอง
  ประจำปีการศึกษา 2560
  Self Assessment Report 2560 : SAR

  หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

  รายงานผลการประเมิน
  คุณภาพการศึกษาภายใน
  ประจำรอบปีการศึกษา 2558

  รายงานผลการประเมิน
  คุณภาพการศึกษาภายใน
  ประจำรอบปีการศึกษา 2557

  รายงานผลการประเมิน
  คุณภาพการศึกษาภายใน
  ประจำรอบปีการศึกษา 2556

  รายงานผลการประเมิน
  คุณภาพการศึกษาภายใน
  ประจำรอบปีการศึกษา 2555

  รายงานผลการประเมิน
  คุณภาพการศึกษาภายใน
  ประจำรอบปีการศึกษา 2554

  รายงานผลการประเมิน
  คุณภาพการศึกษาภายใน
  ประจำรอบปีการศึกษา 2553

  รายงานผลการประเมิน
  คุณภาพการศึกษาภายใน
  ประจำรอบปีการศึกษา 2552

  รายงานการประเมินตนเอง
  ประจำปีการศึกษา 2551
  Self Assessment Report 2551: SAR

  รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
  Self Assessment Report 2550 : SAR


  สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

  ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

  แบบสำรวจภาระงาน

  แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


  หนังสือปัจฉิมนิเทศ

  วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

   

  หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

  วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013