หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. ปีการศึกษา 2562 ออนไลน์

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


การเปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิธีชำระเงินในการรายงานตัว นร. / นศ. ใหม่ปีการศึกษา 2563

เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยช่างศิลปได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการและวิธีการชำระเงินในการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ในระดับ ศ. ปวช. และ ศ. ปวส. ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

  1. เลื่อนการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียน นร. / นศ. เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยท่านต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดในประกาศฯ *
  2. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนผ่านทางอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 เท่านั้น *

*อ่านรายละเอียด


รายชื่อผู้ที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้ว

  1. ศ. ปวช.
  2. ศ. ปวส.

หากนักเรียนคนใดได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานการเงินวิทยาลัยช่างศิลปหมายเลขโทรศัพท์ 02 326 4599


ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3


ดาวน์โหลดใบส่งผลการเรียน 2 / 2562ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกาศเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ป.ตรี

 

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นประเด็น KM

Click
กระบวนการสอนศิลปะปฏิบัติเบื้องต้น

Click
เทคนิคการเขียนเสนอหัวข้อเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560 : SAR

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013