หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
อ่านรายละเอียด กรอกใบสมัคร

ลงทะเบียนวิชาเลือก

วิชาที่ 1

วิชาที่ 2


เลือกชมรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เปิดให้ลงเลือกวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. - ปิดรับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 น.

ขณะนี้หมดเวลาลงเลือกชมรมแล้ว

แจ้งปัญหาการเลือกชมรม

ส่วนนี้เฉพาะผู้ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ทุกชั้นปี) กรอกข้อมูล
นักศึกษาวิชาทหารคลิกที่นี่

ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2563 (เพิ่มเติมเดือน ต.ค. - ธ.ค 63)


แจ้ง นร.ศ.ปวช. 3 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562

ขณะนี้วิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป ฉบับจริง

ขอให้ นร. นำส่งรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป พร้อมแนบใบแจ้งชื่อ เลขประจำตัว เลขที่ ชั้น ส่งไปรษณีย์มาที่

งานทะเบียนและวัดผล
วิทยาลัยช่างศิลป
เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต
แขวง-เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
10520

ติดต่อสอบถามการรับวุฒิการศึกษา 089-6783969

หมายเหตุ รูปที่นักเรียนเคยให้ไว้ ได้ใช้ทำใบแทนใบ รบ. 1 ไปแล้วตั้งแต่สิ้นสุดปีการศึกษา


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563

บัญชีส่งผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1 / 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560 : SAR

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013