หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบขยายเวลาพิเศษ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวโหลดแบบฟอร์ม รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (.docx) สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป

ดาวน์โหลดใบส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2561

สำหรับรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) รับใบส่งผลการเรียนได้ที่ลิ้นชักห้องทะเบียน และส่งผลการเรียนที่ห้องทะเบียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยช่างศิลป

ครู และ บุคคลากรทางการศึกษารับรหัสได้ที่ ห้องธุรการ

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์พิเศษ นักศึกษาฝึกสอน และบุคลากรอื่นๆ ขอรับรหัสได้ที่ อ.เสกสรรค์ อ.ไพรินทร์ หรือ อ.นาฏยา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 432 ชั้น 3 อาคาร 4

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

 

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
เฟสบุค งานทะเบียนวัดผล วิทยาลัยช่างศิลป

ปฏิทินการศึกษา

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นประเด็น KM

Click
กระบวนการสอนศิลปะปฏิบัติเบื้องต้น

Click
เทคนิคการเขียนเสนอหัวข้อเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560 : SAR

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา

ส่งข้อมูลการการแสดงผลงาน

คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ


เชิญสั่งจองบูชาพระพิฆเนศวร์

โทร 08-1811-1994, 0-2326-4002-4 อ่านรายละเอียด


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :