หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
นักเรียน-นักศึกษา เข้าใหม่ ให้นำส่งเอกสารมอบตัว ภายในวันที่ 14 มิย. นี้

นักเรียน-นักศึกษา เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารมอบตัว ให้นำส่งเอกสารมอบตัว ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) มาที่ งานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ 60 ถ.หลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

รายการเอกสารมอบตัวมีดังนี้

  • ใบมอบตัว (เอกสารหมายเลข 1) (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้กรอก) คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้เพื่อกรอกข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งเอกสารไปที่อีเมลตามที่ท่านกรอกไว้ ให้ท่านเช็คอีเมลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว สั่งพิมพ์ และลงลายมือชื่อ

  • สำเนาใบ ปพ. (อนุมัติจบภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน-นักศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และนักเรียน-นักศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูปให้เรียบร้อย
  • อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

หมายเหตุ หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือสำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธนพร ชิณสาย 089-6783969


อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564


วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และส่งหลักฐานสำหรับนักเรียน - นักศึกษา ชั้น ศ.ปวช. 2, 3, 1ซ้ำ, 2ซ้ำ, 3ซ้ำ ศ.ปวส 2 และ ศ. ปวส. 2ซ้ำ (รอบ 3 )


ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2564


บัญชีรายชื่อ นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2564 พร้อม ช่องทางติดต่อ (ไลน์กลุ่ม)


บัญชีรายชื่อ นักเรียน - นักศึกษา รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (ชมรม) พร้อมช่องทางติดต่อ ฉบับปรับปรุง 10 มิย. 64 และขอยกเลิกฉบับชั่วคราว 4 มิย. 64


นักเรียนชั้น ศ.ปวช. 1 - 2 และศ.ปวส. 1 ลงเลือกชมรม (รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร)

!! นักเรียนต้องมีบัญชี Gmail และเตรียมบัตรประชาชน !!เลือกชมรม ศ.ปวช. 1


ประกาศการเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560 : SAR

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013