หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัคร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ป.ตรี ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียดและสมัครเรียนโครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก

วิทยาลัยช่างศิลปขอแจ้งปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรสเป็น cfa@bpi.mail.go.th


ปฏิทินงานทะเบียน - วัดผล ภาคเรียนที่ 2 / 2565


ตารางสอน 2 / 2565


บัญชีรายชื่อ นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2565


รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร


ขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของวิทยาลัยช่างศิลปสามารถใช้งานได้แล้ว และขอแจ้งปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

  • โทรศัพท์ 0-2326-4004

  • โทรศัพท์และโทรสาร 0-2326-4599

  • ห้องทะเบียน 0-2326-4005


ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
Facebook วิทยาลัยช่างศิลป


Facebook ภาควิชาศิลปสากล วิทยาลัยช่างศิลป


เว็บไซต์ภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลป

ปฏิทินการศึกษา


ติว V-Net สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร


แบบฟอร์มลงทะเบียน e-mail วิทยาลัยช่างศิลปเพื่อจัดทำระบบ Google for Education สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลป

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2563
Self Assessment Report 2563

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2562
Self Assessment Report 2562

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2561
Self Assessment Report 2561

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : cfa@bpi.mail.go.th

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4004 และ 0 2326 4599