หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2 )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


วิทยาลัยช่างศิลปเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565


ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564


บัญชีรายชื่อ นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2564


รายชื่อนักเรียน - นักศึกษาเลือกชมรม ตารางห้องเรียน ช่องทางติดต่อ และ ปฏิทินวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร


ตารางห้องเรียนชมรม ช่องทางติดต่อ และ ปฏิทินวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการศึกษา

วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร


แบบฟอร์มลงทะเบียน e-mail วิทยาลัยช่างศิลปเพื่อจัดทำระบบ Google for Education สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลป

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2563
Self Assessment Report 2563

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2562
Self Assessment Report 2562

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2561
Self Assessment Report 2561

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013