หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.30 - 11.30 น. ทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

ลิงค์ห้องประชุม https://zoom.us/j/3135091497
Meeting ID: 313 509 1497
Passcode: 818025

หรือชมสดผ่านเฟสบุคไลฟ์ที่ https://web.facebook.com/cfa.bpi.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งสำหรับผู้ได้รับเงินรางวัล (ต้องส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2564)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 )


โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน (เฉพาะ ศ.ปวช.)


มาตรการช่วยเหลือ นร. นศ. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 (คืนค่าเทอม)


ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2564


ดาวนโหลดใบส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2564


บัญชีรายชื่อ นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2564


บัญชีรายชื่อ นักเรียน - นักศึกษา รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (ชมรม) พร้อมช่องทางติดต่อ และรายชื่อวิชาโครงการ ฯ


 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


แบบฟอร์มลงทะเบียน e-mail วิทยาลัยช่างศิลปเพื่อจัดทำระบบ Google for Education สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลป

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2563
Self Assessment Report 2563

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2562
Self Assessment Report 2562

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2561
Self Assessment Report 2561

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013