หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > ตัวอย่างร่างสมรรถนะรายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ

(ร่าง) โครงสร้างหลักสูตร

ตัวอย่าง (ร่าง) สมรรถนะรายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ

รายวิชาที่หมวดวิชาได้ตรวจทานแล้ว

* เครื่องหมายดอกจันหมายถึงมีมากกว่า 1รายวิชารวมอยู่ในโฟลเดอร์

โครงสร้าง (ร่าง) หลักสูตรทัศนศิลป์ศึกษา


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :