วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (BASIC COMPUTER) รหัสวิชา  02070005 หน่วยกิต  3

ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๔ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการเรียนและตารางการใช้ห้อง

รายชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลด

 • Plugin สำหรับเพิ่มคุณสมบัติที่ถูกตัดไปใน CS4 และ CS5 (เช่น Extract, Pattern Maker, Web Photo Gallery เป็นต้น)

  Photoshop CS4 Windows / Mac

  Photoshop CS5 Windows / Mac

 • หมา แมว ไก่

บทความ

ประกาศคะแนนล่าสุดจ้า 30 มีนาคม 2555

ตารางระดับคะแนนโดยประมาณ
คะแนน เกรด
0 - 49.99 F
50 - 59.99 D
60 - 64.99 D+
65 - 69.99 C
70 - 74.99 C+
75 - 79.99 B
80 - 84.99 B+
85 ขึ้นไป A

นักศึกษาที่มีสอบใหม่แล้วยังมีคะแนนไม่พออีก ต้องส่งงานเพิ่มให้ครบ

นางสาววริสรา เบ้าพิมพ์สา และ นางสาววรรณวิมล มูซอ หายไปใหน ใครพบบอกให้ติดต่ออาจารย์ด่วน โดยฝากหมายเลขติดต่อกลับไว้ใน E-Mail


งานครั้งที่ ๔ Photo Montage (ภาพตัดต่อ)

 • เลือกใช้ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลดจาก set1 และ set2 มาตัดต่อสร้างเป็นภาพใหม่ (หากเปิดหน้าเพจแล้วพบว่ามีแถบเตือน แบบนี้ให้คลิกขวาที่แถบแล้วเลือก Allow Blocked Content... )
 • ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 5 x 7 inches, Resolution 72 Pixels/inch
 • แสดงความสามารถในการใช้งาน Selection และ Layer ให้เห็นมากที่สุด
 • ต้องไม่ผนึกเลเยอร์ ( ไม่ Merge Layer หรือ Flatten Image )
 • ตั้งชื่อไฟล์ว่า 04Montage_รหัสนักศึกษา_ชื่อนักศึกษา (ตัวอย่าง 04Montage_54024999_Pornla หรือ 04Montage_54024999_พรหล้า)
 • ส่งไฟล์แนบ E-mail ไปที่ finearts08@gmail.com
 • หัวข้อจดหมาย Montage54
 • บอกชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา มาใน E-mail ด้วย
 • บันทึกไฟล์ใส่แผ่น CD มาส่งอีกชุด

งานครั้งที่ ๓ วาดภาพและระบายสี

 • ใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop สร้างหน้ากระดาษเปล่าตั้งค่าดังนี้
  • ขนาด 8 x 10 inches หรือ 10 x 8 inches
  • Resolution 72 pixels/inch
  • ระบบสี RGB Color
 • ใช้เครื่องมือเครื่องมือต่อไปนี้ Pencil Tool (), Brush Tool (), Ereser Too (), และ Paint Bucket Tool ()เท่านั้น
 • วาดภาพระบายสีเป็นผลงานที่มีความงามและมีคุณค่าทางทัศนศิลป์ (งานคุณภาพต่ำไม่รับตรวจ)
 • บันทึกไฟล์ตั้งชื่อว่า 03Paint_รหัสนักศึกษา_ชื่อนักศึกษา (ตัวอย่าง 03Paint_53024999_Pornla หรือ 03Paint_53024999_พรหล้า)
 • ส่งไฟล์มาที่อีเมล์ finearts08@gmail.com
 • หัวข้อจดหมาย Paint
 • บอกชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา มาใน E-mail ด้วย
 • บันทึกไฟล์ใส่แผ่น CD มาส่งอีกชุด

งานครั้งที่ ๒ ส่ง Email

 • ส่ง email ไปที่ finearts08@gmail.com
 • หัวข้อจดหมาย (Subject) แนะนำตัว2554
 • เนื้อหาในจดหมายประกอบด้วย
  • แนะนำตัวเอง บอก ชื่อ รหัสนักศึกษา
  • บอก URL ของเว็บไซด์ หรือ Blog Hi5 FaceBook ของตัวเอง (ถ้ามี)
  • บรรยายความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของตัวเอง เช่น ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านใดบ้าง ใช้โปรแกรมอะไรได้บ้าง
  • สิ่งที่สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานครั้งที่ ๑ รายงาน ๑ หน้า

 • ทำรายงาน ๑ หน้ากระดาษ A4
 • ติดรูปภาพ หรือ พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ รูปอะไรก็ได้ ๑ ภาพ
 • ใต้รูปภาพเขียนด้วยลายมือตนเอง อธิบายว่า คอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างไร มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์ กับรูปนั้นอย่างไรบ้าง
 • อย่างลืมเขียนชื่อ รหัสนักศึกษา
 • ดูงานตัวอย่าง

 

<==กลับหน้าหลัก