หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
เมนูหลัก >วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร > ห้องเรียนชมรม (รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร) ภาคเรียนที่ 2 / 2564

ห้องเรียนชมรม (รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร) ภาคเรียนที่ 2 / 2564 *

ชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ห้อง

ช่องทางติดต่อ

มนุษย์ศิลป์

นางสาวสุดธิดา จันทร์เหม
นางสาวภัทรา อุดมเดช

417

คลิก

วาดเส้นสร้างสรรค์

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

124

คลิก

ลายเส้นสร้างสรรค์

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง

124

คลิก

นิทรรศการศิลปะ

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์
นายพณิช ผู้ปรารถนา

311 ห้องเรียนองค์ประกอบศิลป์

คลิก

ศิลปะเพื่อศิลปะ

นายศักดิ์ชาย บุญอินทร์
นายพณิช ผู้ปรารถนา

311 ห้องเรียนองค์ประกอบศิลป์

คลิก

ดิจิตอลเคลื่อนไหว

นายเสกสรรค์ ขวัญศรี
นางนาฏยา สอาดวุฒิเจริญ
นางนันท์นลิน นิ่มเกตุ

421 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

คลิก

คอมพิวเตอร์เพื่อการวาดภาพคนเหมือน

นางนันท์นลิน นิ่มเกตุ

432 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

คลิก

เสริมทักษะจิตรกรรม 2

นายปรีกมล เชี่ยววานิช

ห้องเรียนจิตรกรรมปี 2

 

ศิลปะสร้างสรรค์

นายอดินันท์ ดามะอู

221 ห้องเรียนองค์ประกอบศิลป์

 

เสริมทักษะจิตรกรรม 1

นายพิสิต ประทุมชาติ

ห้องเรียนจิตรกรรมปี 1

 

Thai craft product

นางสาว ป่านทิพย์ พัฒรชนม์
นางสาวปณัสสา จันทวงศ์

อาคารสิปปหมู่ ห้องศิลปะไทย

 

งานทะเบียนและวัดผล

นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร
นางทรงสกุล ภาชีทรัพย์

ห้องทะเบียน

 

สนุกคิด สนุกวิทย์

นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาค

116

คลิก

จิตอาสา

นางสาวกิติมา จิรวิริยวงศ์
นางสาวไพรินทร์ ชมมะลิ

ห้องแนะแนว อาคาร 4

คลิก

ห้องสมุด

นางพัทรธัญญา หล่อสกุล
นางชลาลัย ชูอำไพ

ห้องสมุด

คลิก

แบดมินตัน

นายโชคอภินันท์ ทวีสุข

อาคารพละศึกษา

 

รักษ์โลก

นางสาววลัยลักษณ์ นัคราเรือง
นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มกำพล
นางสาวจิราพร สุขเอมโอษฐ

111

คลิก

จิตอาสาตากล้อง

นางสาวจริยา ธรรมบุญ

ออนไลน์

คลิก

เส้นทางสู่ความเป็นครู

นายโอฬาร ชำนิ
นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล

112

 

รีวิว

อาจารย์ศันสนีย์ รุ่งเรีองสาคร

321

คลิก

House Plants (พืชสวยในบ้าน)

นางสาวสิริกร บุตรสาลี
นางสาวฐิตา ครุฑชื่น

อาคารสิปปหมู่ B ชั้น 1

คลิก

* ศ.ปวช. 3 ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสถานที่ที่นัดหมายกันไว้

ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2564

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

21 ต.ค. 64

นักเรียน ศ.ปวช.1-3 เลือกกิจกรรมชมรม

ออนไลน์

คณะกรรมการ

6  ธ.ค. 64

หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9

 

 

28 – 30 ธ.ค. 64

สัปดาห์สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 / 2564

 

 

3 ม.ค. 65

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

 

 

1 – 2 มี.ค. 65

สัปดาห์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 / 2565

 

 

3 มี.ค. 65

ครูที่ปรึกษาชมรมส่งผลการประเมิน

ห้องทะเบียน

คณะกรรมการ
ครูที่ปรึกษาชมรม

7 – 11 มี.ค. 65

นักเรียนติดต่อแก้ มผ.

ตามที่แต่ละชมรมนัดหมาย

ครูที่ปรึกษาชมรม
และนักเรียน

21 มี.ค. 65

ครูที่ปรึกษาชมรมส่งผลแก้ มผ.

ห้องทะเบียน

งานทะเบียน

 


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013