การเขียนสรุปความ อ.ศุภากาญจน์ รัตนะ

วิชา การจัดการธุรกิจศิลปกรรม อ.อารยา กองสุวรรณ

 

 

 

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม