การวาดภาพต้นไม้ด้วยเทคนิคสีน้ำ อ.ศรัณย์ โรจนพนัส

การวาดภาพสีน้ำโดยวิธีการเปียกบนเปียก อ.ศรัณย์ โรจนพนัส

ETCHING hard ground EDITED อ.วรา ชัยนิตย์

Monoprint Water Colour อ.มันทนีย์ นาพนัง

ทฤษฎีสี อ.อมรพรรณ สิริไวทยางกูร

 

 

 

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม