การทำแม่พิมพ์หน้ากากประกบหัวโขน อ.ประภา กล่อมมานพ

การปั้นหน้าหัวโขนลงบนโครงหุ่นกระดาษ อ.ประภา กล่อมมานพ

ลายรดนัำ ช่วงที่ 1 อ.บดินทร์ สิงหเสนีย์

ลายรดนัำ ช่วงที่ 2 อ.บดินทร์ สิงหเสนีย์

 

 

 

 

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม