วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันการศึกษา ในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้การศึกษาทางด้านศิลปะ ศิลปะไทยประเพณี และ ศิลปะร่วมสมัย จัดการศึกษา ใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ศ. ปวส. ) วิชาทฤษฎีสี ประวัติศาสตร์ศิลป์ กายวิภาค ทัศนียวิทยา วาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ศิลปะไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบตกแต่ง ลายรดน้ำ สถาปัตยกรรมไทย และเครื่องเคลือบดินเผา ช่างเขียน ช่างรัก สาขาสิปปหมู่ ช่างปั้นไทย

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก